OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky pro kurzy, akce, semináře a poskytované služby

Poskytovatelem služeb a seminářů je zapsaný spolek Atelier Spiritualita

Atelier Spiritualita z.s. , Plzeň / IČO 06439993

sídlo Rooseveltova 35/15,  301 00 Plzeň 1,

zn. L 8172/KSPL vedena u Krajského soudu v Plzni

Účastník je osobou mající zájem svým přihlášením a znovu i svou účastí na semináři a/nebo individuální lekci a/nebo terapii (společně i jednotlivě dále jen „Akce na místě“) souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

Výše kurzovného u Akcí na místě je tvořena podle zákona o cenách nebo smluvně. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Kurzovné je splatné neprodleně, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak. Závazek účastníka uhradit předmětnou cenu je splněn až úplným připsáním celkové identifikovatelné částky na účet poskytovatele. Zjevná chyba v ocenění (způsobená např. špatným zobrazením, překlepem při zadávání apod.) není určující cenou. Pokud účastník za tuto cenu provedl objednávku, je neprodleně požádán poskytovatelem o souhlas s cenou odpovídající. V případě nesouhlasu nebo neprojevení souhlasu do 3 dnů, není brána rezervace – objednávka za závaznou.

AKCE NA MÍSTĚ

1. Přihlašování a platba pro AKCE NA MÍSTĚ

Přihláška na Akci na místě se podává skrze online kontaktní formulář umístěný na webových stránkách www.atelierspiritualita.cz, nebo osobní či telefonické rezervaci.

Přihlášení na Akci a zaplacení kurzovného probíhá jedním z následujících způsobů:

1.1. Akce na místě s platbou kurzovného v den konání Akce

Vyplněním online přihlášky a jejím odesláním nevzniká rezervace místa. Po ověření dostupnosti kurzu či akce, zjištění volné kapacity, je zájemce pořadatelem informován. Pokud si kurz, akci REZERVUJE – pořadatel místo potvrdí a zašle zájemci pokyny k platbě. Splatnost je 5 dní, poté má poskytovatel oprávnění rezervaci účastníka zrušit.

1.2. Akce na místě s platbou kurzovného v plné výši předem

Kurzovné se hradí v plné výši v hotovosti (platbou na účet) nebo na místě.

Potvrzením rezervace vzniká nezávazná 4 denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením kurzovného v plné výši na účet spolku. Číslo účtu a variabilní symbol obdrží účastník e-mailem nebo formou sms zprávy.

STORNO PODMÍNKY PRO AKCE pořádané Atelierem Spiritualita

2. Zrušení rezervace a storno podmínky, jsou platné pro akce pořádané Atelierem Spiritualita z.s. – ostatní Akce pořádané lektory, kteří si tento prostor pronajímají, se řídí podle jejich vlastních Obchodních a Storno podmínek – spolek tudíž nenese odpovědnost za případné nároky účastníka.

2.1. Je-li účastníkem zrušena účast 5 a méně dní před začátkem kurzu, storno činní 100% a plná částka zůstává pořadateli.

2.2. Při zrušení účasti 14 a více dní před začátkem akce, storno činí 50% z ceny.

2.3. Výměna osob je možná – účastník za sebe může poslat náhradu, což je možné po dohodě s pořadatelem akce. Náhradníka zajišťuje sám účastník.

2.4. Zaplacené platby není možné převádět do dalších kurzů.

2.5. Náklady spojené se zrušením Akce: Poskytovatel nehradí účastníkovi žádné případné náklady spojené se zrušením Akce.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

3. Zdravotní stav a odpovědnost

3.1. Zdravotní stav 

Akce není náhražkou lékařské či psychoterapeutické péče. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením Akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží či léčby. Účastník se dále zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Účastník prohlašuje, že neužívá psychofarmaka ani jiné psychoaktivní látky. V případě účasti Akce na místě Účastník prohlašuje, že nemá žádné infekční onemocnění.

3.2. Zákaz drog a omamných látek

Účastník Akce prohlašuje, že bere na vědomí, že je zakázána účast na Akci pod vlivem drog či jiných návykových, omamných či psychoaktivních látek a zavazuje se je neužívat před Akcí i v jejím průběhu.

3.3. Zodpovědnost

Účast na Akci je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za všechny své projevy plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu Akce vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účastník mladší osmnácti (18) let je povinen mít k účasti na Akci předchozí písemný souhlas zákonného zástupce nebo opatrovníka.

3.4. Přerušení účasti

Účastník může kdykoliv Akci na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za Akci se nevrací. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast na Akci, uzná-li to za vhodné s ohledem zejména na bezpečnost účastníka a/nebo ostatních účastníků Akce, nebo jej na Akci nevpustit v případě velmi pozdního příchodu. 

4. Zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

4.1. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá podle Zásad zpracování osobních údajů, jež jsou v souladu s platnou legislativou.

4.2. Účastník bere na vědomí, že poskytování jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném v Zásadách zpracování osobních údajů je smluvním požadavkem potřebným pro poskytnutí služby. Jejich poskytnutí je věcí osobní vůle účastníka, ale bez poskytnutí osobních údajů v požadované míře nelze řádně službu poskytnout.

5. Používání cookies a remarketingových nástrojů na stránkách www.atelierspiritualita.cz

Podmínky jsou platné v tomto znění od 1.7.2023